blog logo

Senelio Stepono Strazdo – 100-ios gimimo metinės

2019 m. balandžio 6 d. mano seneliui Steponui Strazdui sukanka 100 metų!

Strazdas

Herbas Strazdas

Jono Strazdo ir Uršulės Gliaudelytės šeimoje 1919 m. balandžio 6 d. III Kurklelių kaime, Skiemonių valsčiuje, Utenos apskrityje (dabar – Anykščių rajonas) gimė berniukas. Užaugo keturių vaikų šeimoje, buvo trečiasis pagal amžių, broliai ir seserys: Julijona, Marijona, Domicėlė (Vincentas ir Anelė Emilija mirė kūdikystės amžiaus). Leliūnų Šv. Juozapo bažnyčioje 1919 m. balandžio 7 d. krikšto tėvai Elena Dailydienė ir Tadeušas Baniūnas berniuką pakrikštijo Stepono vardu.
Stepono tėvui Jonui Strazdui, tai – antroji santuoka. Mirus pirmajai žmonai Barborai Kisieliūtei sukūrė naują šeimą. Pirmoje santuokoje gimė 12 vaikų: Juozapas, Ona, Jonas, Mykolas, Teodoras, Antanas, Petras, Domicelė, Petras, Anicetas, Konstantinas, Kazimieras.
Kaip ir daugumas to meto kaimo vaikų, Steponas baigė 4 skyrius. Tėvas Jonas Strazdas savo sūnų Steponą išmokė medžio darbų. Steponas gamino kirvakočius, grėblius, dalgiakočius, rankovėtus (dalgio, šakių ir kt. įrankių rankenas), pindavo krepšius, droždavo šaukštus ir kitus medžio dirbinius. Didelę paklausą kaime turėjo jo sukalti loviai kiaulėms (skirti ėdalui), galvijams žlabai (ėdžios). Savo medžio gaminius dalindavo už dyką. Kiekvienoje šio kaimo troboje buvo bent po kelis jo medžio dirbtų gaminių.
S. Strazdas eidavo į III Kurklelių dvarą dirbti padieniu darbininku. Dirbo ir pas kitus stambesnius ūkininkus: veždavo pieną, su „grėblionka“ grėbdavo šieną. Nepamainomas meistras buvo statybose. Yra daug pastatęs ir suremontavęs gyvenamųjų namų, klojimų, tvartų, pirčių ir kitokių pastatų. Mokėjo Steponas stogą „palopyti“ ir krosnis suremontuoti.
Nuo Sovietinės kariuomenės Steponas kartu su Katlėrių km. vyrais Martynu Sriubu, Jonu Kisieliumi, Juozu Vitkūnu slėpėsi miške (bulvių duobėje). „Buvo šalta žiema. Labai sušalome. Dėl to man dabar sąnarai skauda, kad esu „peršalęs“. Valgyti atnešdavo Martyno sesuo Genė. 1945 m. liepos mėnesį Utenos karinėje komendantūroje prisiregistravau. Teko tris dienas laukti eilėje, kad išduotų dokumentus. Jaunų vyrų buvo labai daug. Atrodė, kaip musės aplipusios iš visų pusių ant kalno pūpsantį karinį štabą. Už popierį reikėjo atidirbti. Tris dienas vežiau akmenis – 5 kubus išvežiau. Daug kas dar nepasidavė rusams, kariavo pavieniui.  1954 m. A. Kraujelis, pravarde Siaubūnas mūsų krašte liko vienas. Amerikonai vis „maitindavo“ viltimi vyrus sėdinčius miške – bunkeriuose. „Jūs dar palaukite, atsiųsim  ginklų, mes ateisim į pagalbą…“ Papiškio kaime, Utenos rajone 1965 m. per kariuomenės operaciją gyvo Kraujalio nepavyko paimti. Apsupus namą A. Kraujelis nusišovė, prieš tai sunaikinęs dokumentus“ – prisimena Steponas.
Steponas su savo išrinktąja susipažino tame pačiame kaime kur gyveno – Kurklelių. „Kai važiuodavau su dviračiu iš Pašilių pas dėdę pro Strazdų sodybą dažnai matydavau dirbantį Steponą savo ūkyje. Kai pirmą kartą Steponas mane pamatė, tai sustojo akėjęs ir žiūrėjo, kol pravažiavau. Tai kartojosi kelis kartus. Tuomet pasidomėjau, kas čia per vyras. Man sakė, kad Strazdžiokas. Kai tuokėsi Stepono sesuo Marijona, jo sesuo Julijona prašė mano mamos Apolonijos, kad leistų į pamerges sakydama: „neina Stepukas į pabrolius“ – prisiminė Stepono žmona Stanislava Repečkaitė (g. 1927 m. rugpjūčio 14 d.). Nors ir neišleido į pamergę, bet gyvenimas suvedė abu į krūvą. Steponas vedė 1946 m. birželio 10 d. Stanislavą. Santuoka įvyko Burbiškio bažnyčioje, sutuokė kun. Petras Adamonis. Santuoka įregistruota tų pačių metų gegužės 9 d. Skiemonių valsčiuje. Po metų gimė sūnus Petras, vėliau – duktė Albina.
Po vedybų Strazdai nuo 1949 m. dirbo „Laisvojo artojo“, o vėliau nuo 1953 m. – Černiachovskio kolūkyje laukininkystėje.
1975–1984 m. Steponas dirbo statybininku, o Stanislava – 1982–1991 m. kolūkio kontoros valytoja. Steponui 1979 m. buvo paskirta senatvės pensija, tačiau ir toliau dirbo statybose, vėliau kartas nuo karto (dažniausiai vasarą) dar dirbdavo Černiachovskio kolūkyje laukininkystėje. Kolūkio pirmininkas Ivanas Tamilinas buvo įteikęs „Darbo veterano“ medalį. Grįžęs senelis Steponas metė medalį po lova. Sakydamas: „Skrebų medalis, man jis nereikalingas…“. Medalis subyrėjo į šipulius…
Po 1991 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės paskelbimo, Strazdai, nors ir būdami pensinio amžiaus, prižiūrėjo didelį ūkį. Atsiėmė 4 hektarus žemės, laikė dvi karves, arklį, keletą kiaulių, telyčaičių, vištų. Laukai būdavo užsėti javais, pasodinta bulvių, dideli daržai.
Praėjus daugiau kaip 10-imt metų, ūkį teko sumažinti, nes Strazdų sveikata jau ne ta buvo…
2006 m. Strazdai šventė savo vestuvių jubiliejų – 60 metų. Stepono sveikata vis prastėjo, dar pradžioje su lazdele vaikščiojo, vėliau su ramentais vos išeidavo į lauką. Tų pačių metų gruodžio 11 d. atgulė į patalą ir iš lovos neatsikėlė.
Steponas Strazdas mirė 2007 m. sausio 16 d. Mirties priežastis – lėtinė išeminė širdies liga, palaidotas Burbiškių kapinėse. Šalia amžinojo poilsio atgulė ir Stepono žmona Stanislava.

Įvertinimas – vardinis, auksinis ženklas

2019-02-02 Vilniaus kultūrizmo ir kūno rengybos klubų sąjunga surengė trenerių seminarą-mokymą, 2018 m. reitingų laureatų apdovanojimą. Vilniaus kultūrizmo ir kūno rengybos klubų sąjunga 20-io proga apdovanojo vardiniu, auksiniu ženklu asmenis, kurie ženkliai prisidėjo prie kultūrizmo ir kūno rengybos sportų populiarinimo Vilniaus reginone.

Vilniaus kultūrizmo ir kūno rengybos klubų sąjunga surengė XVII trenerių seminarą-mokymą. Seminaro lektorius – sporto medicinos gydytojas Juozas Jankauskas. Paskaitoje „Jėgos treniravimas ir to svarba lėtinių ligų prevencijoje“ buvo dėstomos sekančios temos. Kodėl jėga yra sveiko senėjimo kriterijus? Kokiais būdais efektyviausia treniruoti jėga patologijų turinčioje populiacijoje? Jėgos pratimų biomechanika: pritūpimas, trauka nuo žemės, štangos stūmimas virš galvos, štangos spaudimas nuo suoliuko gulint. Minimalūs jėgos standartai. Praktika – bazinių jėgos pratimų mokymas.

Seminaro dalyviai

Seminaro dalyviai

Juozas Jankauskas Rbimba

Seminaro lektorius – sporto medicinos gydytojas Juozas Jankauskas ir seminaro organizatorius Remigijus Bimba

Sąjungos liudijimas vardinio auksinio ženklo

Apdovanojimas. Vilniaus kultūrizmo ir kūno rengybos klubų sąjunga 20-io proga apdovanojo vardiniu, auksiniu ženklu „Už svarų indėlį populiarinant kultūrizmo ir kūno rengybos sportą Vilniaus regione“

Auksinio zenklo liudijimas

Vardinis, auksinis ženklas Nr.003

„Jei mažėja jėga, tai tu – sensti!“
Sporto medicinos gydytojas Juozas Jankauskas

Signataro Stepono Kairio 140-ies metų jubiliejus

Anykščiuose 2018-12-13 buvo paminėtos 140-ios signataro Stepono Kairio gimimo metinės.
Ta proga buvo surengta konferenciją. Sveikinimo žodį sakė Lietuvos socialdemokratų partijos (toliau – LSDP) Anykščių skyriaus pirmininkas Dainius Žiogelis, taip šios partijos atstovai Juozas Olekas, Antanas Valionis, Julius Sabatauskas, Algirdas Raslanas ir kt. garbūs svečiai.
Konferencijoje buvo pristatytas Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos signatarų genealoginių medžių projektas ir Stepono Kairio genealogiją, t.y. tėvo – Tumasonių ir motinos – Puzinų giminių genealogijos.
Pranešimus taip pat skaitė: Norbertas Černiauskas „Steponas Kairys: modernizacija ir inžinerija“, prof. Dobilas Kirvelis „XXI amžiaus Lietuvos VALSTYBĖS VIZIJA Stepono Kairio idėjinių nuostatų dvasioje“, Rasa Černiauskaitė „Stepono Kairio atminimo puoselėjimas Kurklių Stepono Kairio pagrindinėje mokykloje“, Liutauras Gudžinskas „Steponas Kairys ir socialdemokratų vizija Lietuvai“.

Renginys buvo transliuojamas tiesiogiai internetu.

LGHD Remigijus Bimba

Skaitytas pranešimas konferencijoje, skirtoje signataro Stepono Kairio 140-ies metų jubiliejui paminėti. Tautvydo Kontrimavičiaus nuotrauka

Danielius Vitonis Birutė Raupelytė Žukauskienė

Signataro Stepono Kairio giminaičiai: Danielius Vitonis (Puzinų giminės atstovas), Birutė Raupelytė Žukauskienė (Tumasonių-Kairių giminės atstovė) ir Remigijus Bimba po konferencijos

Algirdas Raslanas Juozas Oleka Remigijus Bimba

Įsiamžinau su LSDP atstovais Algridu Raslanu ir Juozu Oleku

Dainius Žiogelis Prof Dobilas Kirvelis Juozas Oleka Remigijus Bimba

Po konferancijos šiltai bendravome apie Stepono Kairio genealogiją ir įamžinimą: Dainius Žiogelis, Prof. Dobilas Kirvelis, Juozas Olekas ir Remigijus Bimba

Signataro S. Kairio tėvai norėjo, kad jų sūnus eitų mokytis kunigu, tačiau pašaukimas buvo inžinerija. Apie tai signataras prisiminimuose rašė:
„ – Tėte, aš negaliu būti kunigu.
Tėvo veidas sustingo suakmenėjusiais bruožais; kiek patylėjo ir jau kietu, įsakančiu balsu tarė:
– Gerai. Ryt iš ryto kelsies su visais, duosiu tau apsiauti nagines kaip visi ir eisi arti. Pažiūrėsi, kaip lengva užsidirbti duoną.
Manyje kaip kalnas atslūgo. Arti tai arti. Galima pabandyti ir arti.
Atrodė, kad stoju į kovą su tėvu. Tegu ir taip.
– Gerai tėte.“

Lietuvos sporto akademijos absolventai

Šiandien beveik trys dešimtys Lietuvos sporto akademijos 12 grupės studentų finišavo mokymus baigiamuoju teorijos ir praktikos egzaminu. Noriu pasidžiaugti su jumis, kad sveikatingumo sektoriuje turėsime naujų, uolių trenerių, kurie pasirengę sveikatinti Lietuvos visuomenę. Linkiu naujiesiems treneriams sėkmės darbe.

RBimba LSA treneriai

Lietuvos sporto akademijos absolventai ir lektoriai Žygimantas Liužinas, Remigijus Bimba

Norintiems kelti trenerio kvalifikaciją ar pradėti mokytis treneriu rekomenduoju Lietuvos sporto akademijos mokyklą:

www.sportoakademija.lt

„Mokytojas, sugebantis įkvėpti mokinius nors vienam geram poelgiui, nors vienam puikiam eilėraščiui, padaro daugiau nei tas, kuris mūsų atmintį užpildo daugybe pagal pavadinimą ir formą suklasifikuotų dalykų.“

Johanas Volfgangas Gėtė

VIII Vilniaus taurė

Vilniaus kultūrizmo ir kūno rengybos klubų sąjunga surengė VIII atvirąsias Vilniaus kultūrizmo, klasikinio kultūrizmo, figūros, kūno fitneso, bikinio fitneso ir wellness taurės varžybas.  Varžybose dalyvavo 77 atletai iš Šiaulių, Naujosios akmenės, Jurbarko, Kauno, Marijampolės, Jonavos, Kelmės ir Vilniaus miestų. Sportininkai rungtyniavo 16 kategorijų. Jauniausia varžybų dalyvė – Naujosios Akmenės sportininkė Emilė Stankaitytė, vyriausia – marijampolietė Violeta Šerienė.

Atskirų kategorijų jaunimo nugalėtojais tapo: Ugnė Mačiulytė (kūno fitnesas), Neda Silkinytė (bikinio fitnesas), Domantas Murauskas (figūra), Karolis Linkevičius (klasikinis kultūrizmas), Tadas Čeponis (kultūrizmas).

Suaugusiųjų taurės varžybas laimėjo: Vilma Širvytė-Geštautienė (naujokių bikinio fitnesas), Ema Burevičienė (naujokų kūno fitnesas), Valentas Bauža (naujokų kultūrizmas), Milda Brūverė (welness), Lina Kudrickė (bikinio fitnesas iki 169 cm), Neda Silkinytė (bikinio fitnesas per 169 cm), Laura Maslauskienė (kūno fitnesas), Ernestas Koroliovas (figūra iki 182 cm), Ugnius Vasiliauskas (figūra per 182 cm), Erikas Aleksandravičius (klasikinis kultūrizmas), Laimutis Dičiūnas (kultūrizmas).

Absoliučiais nugalėtojais tapo: Lina Kudrickė (bikinio fitnesas), Laura Maslauskienė (kūno fitnesas),  Ernestas Koroliovas (figūra), Laimutis Dičiūnas (kultūrizmas).

VT absoliutus nugaletojai

VT_teisejai treneriai absoliutus

Vilniaus taurės varžybų teisėjai, treneriai ir absoliutūs nugalėtojai

Artūro Stapčinsko nuotraukos

Kurklių parapijos Repečkų giminės palikuonių susitikimas Vepriuose

2-is Repečkų-Krivičių giminės (kilusios iš Kurklių valsčiaus) susitikimas „Šimtmečio aidai“ įvyko 2018-09-21-22 Slabados kaime, Veprių seniūnija, Ukmergės rajone. Giminės susitikime dalyvavo beveik keturios dešimtys dalyvių iš įvairių Lietuvos miestų ir miestelių: Vilniaus, Rokiškio, Kupiškio, Kauno, Suginčių, Kamajų. Sutikimo programoje buvo įvairių edukacinių programų ir apdovanojimų.

Kurkliu herbas

Kurklių herbas

Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos narys, istorikas Gintaras Vaičiūnas skaitė paskaitą „Kurklių kraštas 1917–1919 metais (valstybės atkūrimas). Keletas minčių iš G. Vaičiūno paskaitos. „Apie Lietuvių konferenciją Vilniuje 1917 m. rugsėjo 18–22 d. J. Staugaitis rašė: „Suvažiavo visa, kas buvo likę Lietuvoje šviesesnio ir įtakingesnio. 1917 m. rugsėjo visi delegatai susirinko Miesto žiemos teatro salę Vilniuje. Atvykę visi jie pateikdavo kvietimo į konferenciją įrodymą – dalyvio bilietą. Į posėdžius ėjo pasipuošę nedideliu iš žalios ir raudonos juostelės surištu kaspinėliu: numatyta, kad šios spalvos turėtų būti Lietuvos vėliavoje. Buvo čia įvairių luomų ir profesijų žmonių, pradedant kaimiečiu, baigiant lenkuojančiu dvarininku. Suvažiavo įvairių srovių ir pasaulėžiūrų žmonių, pradedant kunigu, baigiant socialistu. Anuo metu, manau, ne kitokia būtų buvusi susirinkimo sudėtis, jei į jį būtų buvę atsiųsti atstovai, pačių žmonių išrinkti.“

Į šią konferenciją buvo pakviesti 264 asmenys, tačiau atvyko 222 atstovai iš įvairių Lietuvos apskričių ir 33 apskričių delegatai. Iš 222 jos dalyvių 136 arba 61% priskiriami inteligentų kategorijai (iš jų 69 – dvasininkai, 20 – mokytojų, 6 – gydytojai, 4 – inžinieriai). Aukštąjį mokslą buvo baigę 58 dalyviai, kiti inteligentai buvo baigę vidurines specialiąsias mokyklas. Daugiausia dalyvių buvo iš Vilniaus lietuvių organizacijų, įvairių leidinių redakcijų – 55. Apie 30 proc. dalyvių nurodė savo bajorišką kilmę.

Iš dabartinio Anykščių rajono į konferenciją atvyko ir lietuvių konferencijoje dalyvavo 11 dalyvių: 4 ūkininkai, tai Juozas Baleišis ir Juozas Mikuckis iš Svėdasų valsčiaus, Kazimieras Steikūnas ir Juozas Žvirblis iš Debeikių valsčiaus;

2 studentai, tai Vytautas Didžiulis iš Griežionių netoli Andrioniškio – Sankt Peterburgo universiteto studentas ir Juozas Sabalys iš Svėdasų, mokęsis Sankt Peterburgo dvasinėje seminarijoje;

2 kunigai, tai Anykščių klebonas Jonas Šurna ir Vilniaus Visų šventųjų parapijos klebonas iš Trakinių kaimo Kurklių valsčiaus Juozapas Kukta;

Inžinieriai – Steponas Kairys iš Užunvėžių Kurklių valsčiaus ir Juozas Okuličius iš Latavėnų Troškūnų valsčiaus.

Konferencija priėmė politinę programą, jai įgyvendinti išrinko 20 narių. Lietuvos Taryba, kuri po 5 mėnesių 1918 m. vasario 16 d. paskelbė atkurianti Lietuvos Nepriklausomybę. Drąsuolis iš Trakinių kaimo, Kurklių valsčiaus Martynas Kukta (klebono Juozapo Kuktos brolis) nepabūgo vokiečių valdžios ir savo spaustuvėje Vilniuje atspausdino Lietuvos Tarybos oficialųjį dienraštį „Lietuvos aidas“ su 1918 m. vasario 16-ios paskelbtu Lietuvos Nepriklausomybės aktu. Šis atsišaukimas su visais parašais, jau vasario 19 d. buvo išplatintas visoje Lietuvoje. Už tai M. Kukta nukentėjo.“

Kitos paskaitos dalyje istorikas G. Vaičiūnas pasakojo apie Kurklių valsčiaus Lietuvos kariuomenės savanoriai žygdarbius. Kovose dėl Nepriklausomybės dalyvavo apie 63 kurkliečių savanoriai. Šiems didvyriams ir savo dėdei Lietuvos savanoriui, žuvusiam už Lietuvos laisvę Povilui Pilkai, sūnėnas Jonas Pilka Lietuvos atgimimo pradžioje 1992 m. savo lėšomis ir savo sklype pastatė įspūdingą paminklą.

Didziakaimis Lietuvos savanoriai

Jonas Pilka savo skyle už asmenines lėšas pastatė paminklą Lietuvos kariuomenės savanoriams

„Pasak prof. dr. Valdo Rakučio ketvirtas pagal svarbą Lietuvos nepriklausomybės kovų 1918–1923 m. mūšis yra vykęs Kurklių apylinkėse. Lietuvių savanorių bei jiems padėję vokiečiai 1919 m. gegužės 17 d. mūšį prieš Rusijos bolševikų kariuomenę laimėjo lietuviai“ – pasakojo G. Vaičiūnas.

Gintaras Vaiciunas Remigijus Bimba

Anykštėnui istorikui Gintarui Vaičiūnui kukli dovana už paskaitą „Kurklių kraštas 1917–1919 metais Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos žurnalas „Genealogija ir heraldika“

Repečkų-Krivičių giminės susitikime trumpai buvo pristatyta Kurklių parapijos, Anykščių rajono Repečkų giminės genealogija. Šios giminės medyje yra beveik 500 asmenų. Seniausias protėvis – Baltramiejus Repečka g. apie 1750 m.

Taip pat vyko šeimų viktorina „Lietuvos istorijos vingiai“. Kaunietis Darius Juodenis ne tik paruošė 3 etapų valandos trukmės viktoriną, bet ir gerai ją vedė. Nugalėjo komanda „Sumuštinių balius“, antrą vietą laimėjo komanda „Dainius ir merginos“, trečią – „Kavenskai“.

Susitikimo organizatorius vilnietis Lauras Zaičenkovas antrus metus iš eilės ne tik puikiai surengė giminės susitikimą, bet ir sugalvojo kaip įmažinti kiekvieną susitikimo dalyvį specialia nominacija. Programoje „Už Lietuvą, vyrai“ nominacijos buvo sekančios: „Už piešinius“, „Už Viktoriną“, „Už madą“, „Už Diskoteką“, „Už pagalbą“, „Už dalyvavimą“, „Už feisbuko laikus“, „Už kompaniją Jorūnei“, „Už palaikymą ir ryžtą“, „Už aktyvumą“, „Už viską“, „Už geras naujienas“, „Už konkretumą“ ir kt.

Susitikimo metu buvo pagerti rugsėjo mėnesį gimtadienius švenčiantys susitikimo dalyviai, 2018 metų jubiliatai. Vyriausia Repečkų Krivičių giminės susitikimo dalyvė buvo Janina Krivičiūtė Katinienė (73 m.), vyriausias – Vladimiras Zaičenkovas (62 m.). Jauniausia dalyvė buvo Jorūnė Zaičenkovaitė (7 m.), jauniausias – Rojus Grigaliūnas (5 m.). Taip pat buvo pasveikinti rubinines vestuves (40 metų sukaktuves) šiais metais švenčiantys rokiškėnai Vladimiras ir Laima Krivičiūtė Zaičenkovai.

Vakaro programa tęsėsi su diskoteka „Retro stilius“, kurios vedėjas buvo DJ Tomas Vilkas (Kupiškis).

Gražias tradicijas reikia puoselėti. Tam reikia visų šios giminės palikuonių pastangų. Linkiu, kad šios giminės susitikimai nenutrūktų, jie tęstųsi. Taip pat linkiu, kad trečiame susitikime dalyvautų visi Repečkų giminės palikuonys, pabirę po platų pasaulį.

Repecku giminės dalyviai 2018

Susitikimo dalyviai

Remigijus Bimba, vyriausia atstovė Janina Krivičiūtė Katinienė, Robertas ir jo žmona Dalia Krivičiūtė Aksinavičiai

Vyriausia giminės susitikimo atstovė Janina Krivičiūtė Katinienė, Robertas ir jo žmona Dalia Krivičiūtė Aksinavičiai.

Susitikimo organizatorius Lauras Zaičenkovas Remigijus Bimba

Giminės susitikimo organizatorius Lauras Zaičenkovas įteikia apdovanojimą „Už giminės faktus“

Repečkų giminės susitikimo dalyviai

Atminčiai susitikimo programa su dalyvių parašais

„Lai gyvuoja liuosa demokratiška nepriklausoma Lietuva!“, – tai buvo paskutinis mūsų kraštiečio Stepono Kairio (42 m. amžiaus inžinieriaus pirmininkavusio 10 iš 12 Lietuvių konferencijos posėdžių. Konferencijoje išrinkto Lietuvos tarybos vicepirmininko) mestas obalsis, kurį visi su ašaromis ir džiaugsmu kartojo ir plojo /…/.“

Gintaras Vaičiūnas

Sveikatingumo trenerių seminaras Vilniuje

2018-09-15 Vilniaus kultūrizmo ir kūno rengybos klubų sąjunga suorganizavo sveikatingumo trenerių seminarą-mokymą. Seminaro lektroriai buvo Tomas Vorobjovas – gydytojas ortopedas-traumatologas, prof. dr. Rimantas Stukas – Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto studijų profesorius, Visuomenės sveikatos katedros vedėjas, Laura Valatkevičiūtė – kineziterapeutė, grupinių užsiėmimų instruktorė ir asmeninė treniruoklių salės trenerė. 6-ių valandų trukmės mokymuose buvo nagrinėjamos šios temos: „Nugaros juosmeninės dalies skausmas“, „Kiek ir kaip maistas ir mityba gali mums padėti išlikti sveikiems ir darbingiems?“, „Balanso ir koordinacijos svarba žmogui. Pratimų ir pagalbinių priemonių parinkimas“.

Tomas Vorobjovas RBimba Rimantas Stukas

Kartu su sporto gydytoju Tomu Vorobjovu ir prof. dr. Rimantu Stuku.

„Pirmoji pareiga turėtų būti žmonių sveikatą stiprinti ir saugoti; tada ligų gydymas būtų tikrai išimtis“.

Vidūnas

Storokų žmonių nebūną…

Noriu su jumis pasidalinti vienos iš moterų, kurią treniruoju sėkme. Vilnietė Birutė Briedytė prieš tris metus nusprendė pakeisti save. Pirmą kartą atėjo į Savicko sporto klubą BigZ 2015 m. rugsėjį. Testo metu užfiksavau tokius antropometrinius duomenis: ūgis – 171 cm; svoris – 118.1 kg; riebalų kiekis – 46.50%; krūtinė – 126.5 cm; pilvas – 129 cm; klubai – 129 cm. Mankštinimosi režimas buvo trys kartai į savaitę. Treniruotėje buvo atliekami jėgos, aerobiniai ir tempimo pratimai, trukmė – truputėli daugiau nei 1 val. Treniruočių pradžioje jokių mitybos planų ar maisto normavimo nebuvo laikomasi.

Bbirute3

Bbirute4

Tada dar nesportavo ir svėrė daugiau nei 120 kg!

Per mažiau nei metus Birutė sumažino savo kūno svorį daugiau nei 40 kg. Antropometriniai duomenys buvo: krūtinė – 98; pilvas – 87 cm; klubai – 104 cm. Birutės pasiektas kūno svoris 79 kg tapo stulbinančiu pasiekimu. Ir tai tikrai ne riba. Ji net būdama 12 klasėje svėrė daugiau. Pasiekusi tokį rezultatą sportavo toliau ir siekė užfiksuoti pasiektą rezultatą. Ir tai pavyko. Sumažėjus kūno apimtims ir viršsvoriui, atsirado noras išbandyti kitas sportines veiklas. Laisvalaikiu važinėjasi riedučiais, užsiima vandenlenčių sportu, bėgioja parke. Per du metus ne tik išlaikė šią pasiektą kūno formą, bet nuolatos gerina sveikatos rodiklius ir treniruotumą.

BBirute

Birutė užsiiminėja ir vandenlenčių sportu

Štai ką Birutė Briedytė sako apie dabartinį savo gyvenimą, taip kaip jaučiasi ir dalijasi savo patirtimi:

„Pirmus metus buvo smagu, kai krenta svoris, gerėja savijauta, nespėji pirkti mažesnių dydžių drabužius, antrus metus – pradedi džiaugtis rezultatais, kad man pavyko, tai pasiekti, o tik trečius metus supranti, kad nori būti fiziškai aktyvi daugiau ir daugiau…“

„Truputį storokų žmonių nebūna, būna tik nutukę. Arba tu pripažįsti, kad esi nutukęs ir ieškai pagalbos kaip atsikratyti to svorio arba randi sau pateisinamą priežastį, kad esi normalus.“

„Karštą dieną su obuoliu rankoje esu laimingesnė nei su ledais.“

„Stori žmonės laimingi – nesąmonė! Aš tai galiu sakyti, nes tai žinau.“

„Niekada nesakyk ne. Kai pats nežinai kelio, tai pasikliauk žmogumi, kuris tau tą kelią parodo.“

„Jei siekiant užsibrėžtų tikslų pradeda svirti rankos, treneris būna šalia ir motyvuoja.“

„Man labai smagu, kad mane supantys artimi žmonės džiaugiasi mano pasiekimais ir mane palaiko.“

BBirute2

B. Briedytės pasiekimai yra puikūs. Ji – šaunuolė. Sugebėjo nugalėti save, atsikratė nereikalingo svorio ir džiagiasi gyvenimu. Jai sportas – vienas malonumas.

Forumas „Fitnesas ir sveikata“

Vilniuje 2018-09-08 vyko forumas „Fitnesas ir sveikata“, kuriame buvo dėstomos sporto psichologijos, medicinos, mitybos, marketingo ir kt. temos. Šio forumo lektoriai: David Štauffer, Dalius Barkauskas, Eglė Kemerytė-Riaubienė, Evelina Cikanavičiūtė, Juozas Jankauskas, Svetlana Pugačiova, Julija Asovskaja, Robertas Šapolas, Renata Leganovič, Andrius Černiauskas, Karolina Mankutė.

Forume buvo kalbama apie fitneso ateitį, naujausias tendencijas, keičiančias sporto pasaulį, apie trenerių problemas ir reiklius klientus, trenerių įvaizdį socialiniuose tinkluose bei asmeninius treniruočių pardavimus, asmeninio efektyvumo, lyderystės, komandinio darbo idėjas. Pateiktos naujausios sveikatos, mitybos įžvalgos, kurios pagrįstos mokslu, lektoriai pasidalino savo sukaupta praktine patirtimi.

9 val. trukmės renginio moderatorė Renata Leganovič – fitneso mokymo centro ,,Aeromix“ įkūrėja bei bendrasavininkė.

RBimba Bedulskaja LeganovicKartu su Natalja Bedulskaja (kairėje) ir Renata Leganovič

Pažymėjimas

Forumo dalyvio pažymėjimas

„Gyvenimas ne apie tai, kaip stipriai tu gali smogti. Gyvenimas yra kiek smugių tu gali priimti ir po to vis tiek judėti į priekį.“

Rocky Balboa

Tarptautinis teisėjų seminaras

2018-08-12, Kaune Lietuvos kultūrizmo ir kūno rengybos federacija suorganizavo tarptautinį IFBB teisėjų seminarą. Seminare dalyvavo teisėjai iš Rusijos, Baltarusijos, Latvijos ir Lietuvos. Seminaro lektorius – lenkas IFBB teisėjų kolegijos pirmininkas Pawel Filleborn. Lektorius Lietuvoje trečią kartą mokė kultūrizmo teisėjus. Pirmasis seminaras vyko Klaipėdoje 2008 m., antrasis seminaras 2013 m. buvo suorganizuotas Vilniuje: www.rbimba.lt

P. Fileborn – išskirtinė asmenybė: pasaulio kultūrizmo čempionas, Lenkijos kultūrizmo, fitneso ir jėgos trikovės federacijos prezidentas, EBFF viceprezidentas, IFBB teisėjų kolegijos vadas. Lektoriaus – didžiūlė patirtis organizuojant kultūrizmo varžybas, mokant teisėjus, puikus lektorius ir kultūrizmo žinovas.

Sertifikatas RBimba

Seminaro pažymėjimas

RBimba Fileborn Kairaitis

Kartu su IFBB teisėjų kolegijos pirmininku Pawel Filleborn (centre) ir Lietuvos kultūrizmo ir kūno rengybos federacijos prezidentu Ramučiu Kairaičiu

„Teisėjavimas, tai – daugiau nei hobis. Teisėjui turi patikti kultūrizmas, o tai reiškia, kad jis turi gerbti atletus.“

Pawel Fileborn