blog logo

Kategorijos ‘Platkevičiai’ archyvas

40 metų kaip netekome Apolonijos Repečkaitės

2016-08-27 suėjo 40 metų, kai anapilin išlydėjome Apoloniją Repečkaitę, Juozo (g. 1903-01-18 – m.1976-08-27).

Apolonija_Repeckaite

Šalia savo prosenelės Apolonijos Repečkaitės kapo Burbiškių kapinėse (Anykščių rajonas)

Žuvusiųjų už Lietuvos laisvę kripta

Vytauto Didžiojo karo muziejuje yra žuvusiųjų už Lietuvos laisvę kripta, kuri buvo įrengta ir dekoruota žymaus dailininko Mstislavo Dobužinskio. Lankytojams duris atvėrė 1938.11.23. Sienose balto marmuro lentose aukso raidėmis išrašyta žuvusiųjų už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę karininkų, puskarininkių, karių, šaulių, partizanų vardai, pavardės ir žuvimo metai. Sovietmečiu kripta buvo sunaikinta. Anot Vytauto Didžiojo karo muziejaus naujausiųjų laikų karybos istorijos skyriaus  vyriausiosios muziejininkės dr. Aušros Jurevičiūtės: “Sovietmečiu kripta buvo paversta ginklų sandėliu ir užrakinta. Į ją patekti niekas negalėjo”. Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę kripta buvo restauruota ir atvėrė duris tik 1998.11.23.

Kriptoje yra išrašyta keli šimtai žuvusiųjų. Tarp jų ir mano močiūtės Stanislavos Repečkaitės-Strazdienės dėdė Kostas (krikšto metrikoje – Konstantinas) Repečka (1901 11 17-1923 03 23).

K. Repečkos tėvai – žemdirbiai: Juozas Repečka (1877 02 25-?), Juozo sūnus, kilęs iš Ukmergės apskrities Kurklių valsčiaus Padvarninkų kaimo, ir Uršulė Platkevičiūtė-Repečkienė (1881 01 16-1967 06 03), Aleksandro duktė, kilusi iš to paties valsčiaus Pilviškių kaimo. Platkevičiai – Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės bajorai, tačiau po trečiojo Abiejų Tautų Respublikos padalijimo Lietuvai netekus valstybingumo, dokumentų įrodančių savo kilmę Rusijos caro vadovybei neteikė, todėl savo kilmingumą prarado.

K. Repečka nuo 1923 m. kovo 22 d. dalyvavo pusiau slaptoje Varviškės (Lazdijų r.) karinėje ekspedicijoje, kurios metu apie 300 lietuvių karių ir šaulių įžengė į neutralioje Lietuvos-Lenkijos pasienio zonoje buvusį Varviškės kaimą ir jį išlaisvino nuo ten įsikūrusio ir gyventojus terorizavusio lenkų partizanų būrio.

Šios karinės operacijos metu 1923 m. kovo 23 d. K. Repečka žuvo prie Sventijansko kaimo (dabar – Lazdijų r.) – buvo nušautas Varviškės mūšyje kartu su dviem tose kautynėse žuvusiais karininkais ir kitais trim kareiviais bei dar trim jiems talkinusiais civiliais šauliais.

1

2Kostas_Repecka

3Kostas_Repecka

Sienose yra balto marmuro lentos (iš viso jų yra aštuonios), kur išrašyta aukso raidėmis žuvusiųjų vardai ir pavardės

4

5

6RBIMBA

7Kostas_Repecka

Pasienio pulko gretose matyti įrašytą – eil. Kostas Repečka

“Žuvome, kad gyventumėte laisvi.”

Pavardės Platkevičiai kilmė

Pavardės Platkevičiai kilmė

1989 m. išleistame „Lietuvos pavardžių žodyne“ 2-e tome 468 pusl. rašoma:
„PLATKEVI
ČIAI pavardė sutinkama Alantoje (Molėtų raj.), Anykščiuose, Balnininkuose 2 (Molėtų raj.), Giedraičiuose (Molėtų raj.), Kaišiadoryse, Kurkliuose 4 (Anykščių raj.), Kavarcke 2 (Anykščių raj.), Troškūnuose (Anykščių raj.), Vepriuose 14 (Ukmergės raj.). Iš viso: 27.

Pavardės atitikmuo:

PLATKAUSKAS. Ši pavardė sutinkama Kaune 5, Krekenava 3 (Panevėžio raj.);

PLATKAUSKIS – Pušušvyje (Radviliškio raj.);

PLATKOVSKIS – Kaune 2, Vilnius (Platkowski) 12.

Palyginimui lenkiškai Platek (SSNO IV 290), Plotka (ten pat 293), rusiškai Plotka (B. Unbegaun, 1972, p. 318), Plotko (SAMS III, P. 730), baltarusiškai (M. Biryla, 1969, p. 327).

Giminės pradininkas

Seniausias žinomas Platkevičių giminės pradininkas – Motiejus Platkevičius (gimęs apie 1769 m.).

Genealoginėje lentelėje – 205 asmenys.

Platkevičių giminėje sutinkamos 33 vyriškos ir 36 moteriškos pavardės:

Vyrų pavardės

Moterų mergautinės pavardės

Arlauskas

Bergvainis

Bimba

Burneikis

Danilas

Džiugelis

Grėbliūnas

Hagan

Karalius

Kiaušas

Kontautas

Krasauskas

Kuzma

Kvedaras

Kviklys

Mamgaudas

Palubinskas

Paukštys

Petkevičius

Platkevičius

Repečka

Rudokas

Rukša

Samackas

Simoška

Strazdas

Šaučiūnas

Vildžiūnas

Vilkončius

Vitalskich

Urbonavičius

Zopelis

Žemaitis

Adamonytė

Andrikonytė

Arlauskaitė

Bakūraitė

Burnelytė

Burneikaitė

Hagan

Karaliūtė

Kvedaraitė

Kuzmaitė

Lukoševičiūtė

Mamgaudaitė

Meškauskaitė

Maželytė

Navickaitė

Palubinskaitė

Platkevičiūtė

Petkevičiūtė

Repečkaitė

Rudokaitė

Rukšaitė

Samackaitė

Strazdaitė

Šaučiūnaitė

Šližytė

Vilkončiūtė

Vitalskich

Vitkūnaitė

Urbanavičiūtė

Usavičiūtė

Zagorskaitė

Zopelytė

Žasinaitė

Žemaitytė

Žeimytė

Žindulytė

Kilmingųjų Platkevičių giminės paieškos

Savo šeimos genealoginiai tyrinėjimai po 20 metų mane atvedė prie kilmingųjų šaknų. Platkevičiai – sena giminė, kurios palikuonys išsibarstę po visą Lietuvą. Platkevičių pavardė sutinkama ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje, Baltarusijoje, Lenkijoje bei kitose šalyse. Ar yra giminystės ryšys su bendrapavardžiais Platkevičiais gyvenančiais užsienyje kol kas nėra nustatyta.

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus kuratorius, žurnalistas, kraštotyrininkas Tautvydas Kontrimavičius Šv. Mato bažnyčios metrikų knygose aptiko vienus seniausius rašitinius šaltinius apie Platkevičių palikuonis.

Pateiksiu Anykščių Šv. Mato bažnyčios 1809 m. krikšto metrikos kopiją:

Platkeviciai Jonas ir Juozapas-1809-Nr.729

Dvynukų Jono ir Juozapo Platkevičių gimusių 1809-06-06 krikšto metrikas (tekstas lotynų kalba)

Įrašo numeris 729, Maigiai. 1809 m. birželio 6 d. gimimas ir tą pačią dieną krikštas. Anykščių klebonas Kazimieras Tarulevičius pakrikštijo brolius dvynius Jono ir Juozapo vardais. Tėvas kilmingasis Motiejus Platkevičius, motina Pranciška Usnyčiūtė. Krikštatėviai buvo kilmingieji Kazimieras Sapkauskas su Juozapota Kilbauskaitė ir Tadas Kilbauskas su Apolonija Sapkauskaite.

Dar viena krikšto kopija datuojama 1814 m.

Platkeviciute_ Julijona Viktorija-1814-Nr.1686

Julijonos Viktorijos krikšto metrikas, gimusios 1814-03-01 (tekstas lotynų kalba)

Įrašo eilės numeris 1686 (1805–1814 m. Anykščių parapijos krikšto metrikų knygoje). Zagajai (gimimo vieta). 1814 m. kovo 1 ir 2 d. (gimimo ir krikšto datos).

Anykščių klebonas Kazimieras Tarulevičius kovo 2 d. pakrikštijo kovo 1 d. gimusį kūdikį vardais Julijona Viktorija. Tėvai: kilmingasis Motiejus (Matas) Platkevičius ir Pranciška Nusavičiūtė. Krikštatėviai kilmingieji Juozapas Černikas su Tekle Sapkauskaite.

Motiejus Platkevičius su Pranciška Usevičiūte susilaukė penkių vaikų: mano protėvio Zigmanto (g. apie 1799 m.), Adomo Justino (g. 1805 m.), dvynių Jono, Juozapo ir Julijonos Viktorijos. Gal būt vaikų buvo ir daugiau. Manau ateityje paaiškės ne tik kiek turėjo palikuonių, bet ir iš kokios vietovės (regiono, šalies) atvyko į Aukštaitiją.

Platkevičių giminės genealoginėje lentelėje sutinkamas pavardes rasite čia.


“Kai visi galvoja tą patį, iš tikrųjų negalvoja nė vienas.”

Bruno Ferrero

Kilminga Platkevičių giminė

2013 m. liepos 20 d. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės (toliau – LDK) Atminties rūmai suorganizavo iškilmingą renginį Vilniaus universitete. Pirmoje programos dalyje buvo Šv. Mišios už protėvius ir iškilmingas LDK istorinės atminties organizacijų vėliavos pašventinimas Šv. Jonų bažnyčioje, vėliavos išnešimas, Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos riterių skyriaus pasirodymas.

Antroje dalyje Vilniaus Universiteto Teatro salėje buvo paminėta jubiliejinių 150 metų sukilimo prieš carinę okupacinę Rusijos imperijos valdžią ir artėjančių 600-ųjų Horodlės unijos metų paminėjimas. Iškilmingas LDK Kilmingųjų susivienijimo ir LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos Kilmės dokumentų, Lietuvos genealogijos ir heraldikos komisijos patvirtintų herbų (šeimos ženklų) liudijimų įteikimas.

Taip pat buvo įteiktas LDK Kilmingųjų susivienijimo ir LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos nariams LDK herbinis atminimo ženklelis (autoriai – Arvydas Každailis, Giedrius Reimeris). Renginys baigėsi iškilmingomis vaišėmis.

LDK_zenklas

LDK herbinis atminimo ženklelis

Kilmingosios Platkeviciu gimines palikuoniai

Po renginio kartu su kilmingosios Platkevičių giminės palikuonėmis Virginija Rudokaite-Palubinskiene (kairėje) ir Jurgita Karaliūte

VU_po kilpmes liudijumu iteikimu

Lietuvos Technikos bibleotekos direktorius Kazimieras Mackevičius, Virginija Rudokaitė-Palubinskienė, LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos vadovas Danielius Vervečka,  Jurgita Karaliūtė, Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos vadas Jonas Ragauskas, Remigijus Bimba

“Nesėkmė niekada tavęs neužklups, jeigu tavo noras laimėti bus pakankamai stiprus”

Mandino Og